แพคเกจทัวร์กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะพีพี-เกาะไข่ 4 วัน 3 คืน

Code 00137 | by Nava Sun Co., Ltd.
4 วัน
เริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานคร

21/10/2011 - 25/10/2011
17:00 - 22:00 +4 น. ¹. 2 - 50
จองแล้ว 0 คน

ออกเดินทางจากกรุงเทพ (เอ็มอาร์ที บางซื่อ) สู่กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะไข่-เกาะพีพีเล-พีพีดอน-ถ้ำไวกิ้ง-อ่าวมาหยา-เดอะบีช-แหลมพรหมเทพ รวมทุกอย่างจากกรุงเทพฯ เพียง 4,999.- เดินทางพฤ.ที่ 21-24/10/2011 (วันปิยมหาราช) ถูกอย่างนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว!

โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร

วันแรก กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
17.00 น. พร้อมกันจุดนัดหมาออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดรถโค้ชปรับอากาศ V.I.P. 2 ชั้น หรือ รถตู้ V.I.P
บริการอาหารว่าง ( มื้อที่ 1 ) และเครื่องดื่มบนรถ
 
วันที่สอง ภูเก็ต-วัดฉลอง-วัดพระใหญ่-เขารัง-แหลมพรหมเทพ
06.00 น. แวะ ทำภาระกิจส่วนตัว และทานอาหารร้านอาหาร
07.00 น. ถึง จ.ภูเก็ต เข้าโปรแกรม ซิตี้ทัวร์เกาะภูเก็ต เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต ผ่าน อนุสาวรี์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร (ย่ามุก-ย่าจัน) ชมวิถีชีวิตความเป็นอู่ของชาวพื้นเมือง และบ้านเรือนที่มี สถาปัตกรรมแบบ ชิโนโปรตุกีส ตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นแบบุโรป แต่จะตกแต่งประตู หน้าต่าง ด้วยไม้แกะสลักแบบจีน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมืองภูเก็ต
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่2 ) ณ ร้านอาหาร Khaorang Breeze ที่เขารัง จุดชมวิวเมืองภูเก็ต และนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านชม วัดฉลอง(วัดไชธาราราม) นมัสการรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคีงเป็นอ่างมาก จากนั้นนำคณะเดินทางไปทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ ท้องทะเลอันสวงามบนจุดชมวิวที่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวที่สวงามที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหลมที่อู่ทางตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรีกว่าแหลมเจ้าชม ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ภาในประภาคารมีการแสดงนิทรรศการเกี่วกับการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิต์ขึ้นและตก
18.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่3 ) ที่ร้านอาหาร แหลมพรหมเทพ หลังจากนั้น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ภูเก็ต-เกาะไข่-เกาะพีพีดอน-เกาะพีพีเล-อ่าวมาหา-อ่าวปิเล๊ะ-อ่าวโล๊ะซามะ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่4 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือรัษฎา
08.00 น. นำท่านลงเรือลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี ระหว่างเดินทางชมทัศนีภาพอันงดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน ชม เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล มรกตแห่งอันดามัน นำท่านชม อ่าวมาหยา ชมหาดทราขาวสะอาด น้ำทะเลสีสวมี
ภูเขาหินตั้งฉากเป็นวิวที่สวงามที่สุด ชม อ่าวปิ๊เล๊ะ อ่าวโล๊ะซามะ ดำน้ำชมปะการัง พิสูจน์โลกใต้ทะเล ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาสวงามหลากหลานานาชนิด เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน
 
13.00 น. ทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่5 ) อิ่มอร่อกับหลากเมนูอาหารไท-ซีฟู้ด บนเรือ เชิญท่านเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัยบริเวณอ่าวต้นไทร ที่มีหาดทราสวยงาม หรือจะเดินขึ้นจุดชมวิวบนเขาของเกาะพีพีดอน ซึ่ง
สามารถมองลงมาเห็นหาด 2 หาดโค้งเข้าหากันมีทิวมะพร้าวคั่นกลาง อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะพีพี
15.00 น. นำท่านลงเรือลำใหญ่ อำลาหมู่เกาะพีพี เดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต
18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
  รถรอรับเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่6 ) ที่ภัตตาคารมโนราห์ทอง ในอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี
18.30 น. เดินทางถึงอาณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายภาพ และสนุกกับเกมส์ต่างๆ และอิ่มอร่อกับอาหารไท-นานาชาติหลากเมนู ที่ภัตตาคารมโนราห์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
21.00 น. ชมสุดอดเทคนิคการแสดงศิลปะไทยประยุกต์ ที่ผสานวัฒนธรรมไทร่วมกับการแสดงเทคนิค พิเศษ และมาากลลวงตาครั้งิ่งใหญ่ ที่สะกดสาตานักท่องเที่วจากทั่วโลกมาแล้ว จบการแสดง เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที่7 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. แวะซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองประเภทอาหารแห้ง หรือจะเป็นสินค้าที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลง หรือกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แพ็คเกจทัวร์รวม

  1. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  A P K Resort & Spa เตียงเสริม เพิ่ม 500 บาท) 
  2. เกาะไข่ - หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีดอน-เกาะพีพีเล-อ่าวมาหา-ถ้ำไวกิ้ง เฟอร์รี่
  3. ค่าชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ
  4. รถโค้ชปรับอากาศ V.I.P. หรือ รถตู้ V.I.P  จากกรุงเทพ
  5. ค่ามัคคุเทศก์
  6. ประกันภันักท่องเที่ยว 1,000,000 บาท
  7. ค่าอาหาร 6 มื้อ
  8. อัตราค่าบริการนี้รวม

คำแนะนำเพิ่มเติม

- -
12 Yr above
2-11 yr
0-2 yr
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

View

City view Beach ( link or gallery)

Activities

Billiards

Media & Technology

Flat-screen TV, Telephone

Food & Drink

Bar, Snack bar

Internet

free! WiFi is available in all areas and is free of charge.

Parking

No parking available.

Services

Packed lunches, Vending machine (drinks), Vending machine (snacks), 24-hour front desk, Ticket service, Luggage storage, Lockers, Daily maid service, Business centre, Fax/photocopying, Wake Up Service/Alarm Clock

General

Newspapers, Safety deposit box, Non-smoking rooms, Family rooms, Lift, Soundproof rooms, Heating, Non-smoking throughout, Hardwood/Parquet floors, Soundproofing

Languages spoken

English, German

ภูเก็ต1 วัน

08.30 ภูเก็ต - 10.30 เกาะพีพี (ตั๋วเรือโดยสารปรับอากาศ)

ภูเก็ต5 วัน

แพ็คเกจ เบิกฟ้าอันดามัน 5วัน 4คืน

ภูเก็ต5 วัน

แพ็คเกจพาราไดซ์ ออฟ เดอะ เซาท์ 5วัน 4คืน

ภูเก็ต1 วัน

โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตซิตี้ทัวร์

กระบี่1 วัน

09.30 น. กระบี่ - 11.30 น. เกาะพีพี (ตั๋วเรือโดยสารปรับอากาศ)

ภูเก็ต3 วัน

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ตตามใจคุณ 3วัน 2คืน

ภูเก็ต4 วัน

แพ็คเกจภูเก็ต โกลเด้นแลนด์ 4วัน 3คืน

กรุงเทพมหานคร3 วัน

REDPRICE-แพคเกจทัวร์กรุงเทพ - ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน [AirAsia]

กรุงเทพมหานคร3 วัน

แพ็คเกจทัวร์วันทูภูเก็ต กรุงเทพ-ภูเก็ต-เกาะพีพี-ภูเก้ตแฟนตาซี-อ่าวพังงา-กรุงเทพ

กระบี่1 วัน

โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว

โทรจอง 08-4446-0909

สรุปรายการจอง

ยอดเงินที่ต้องชำระเพื่อยืนยัน ฿0.00
Confirmed