แพคเกจทัวร์กรุงเทพ - ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี 5 วัน 4 คืน

Code 00139 | by Nava Sun Co., Ltd.
5 วัน
เริ่มต้นจาก

กรุงเทพมหานคร

-
17:00 - 23:00 ¹. 2 - 50
จองแล้ว 0 คน

ออกเดินทางจากกรุงเทพ (MRT-บางซื่อ) กรุงเทพ-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี-Under Water World-เคเบิ้ลคาร์-สุสานพระนางมัสสุหรี รวมทุกอย่างจากกรุงเทพฯ เพียง 10,799.- เดินทางเดินทาง 2 - 6/12/2011(วันพ่อ) - 9-13/12/11(วันรัฐธรรมนูญ) ถูกอย่างนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว!...

โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร

วันที่หนึ่ง...กรุงเทพฯ-สตูล 17.00 น. นัดที่ MRTบางซื่อ เดินทางสู่จ.สตูล โดรถตู้ V.I.P. อาหารเครื่องดื่ม( มื้อที่ 1 ) บนรถ

วันที่สอง...ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น. เดินทางถึง ท่าเทีบเรือปากบารา สตูล ทำธุรส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
10.30 น. เตรีมตัวออกเดินทางไปเกาะตะรุเตา โดเรือ Speed Boat นำท่านแวะที่อ่าวพันเตมะละกา เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทานแห่งชาติตะรุเตา เดินทางไป "เกาะไข่"ชมซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์ของเกาะตะรุเตาและ จ.สตูล
12.30 น.เข้าที่พักบันดาหยา รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) และอิสระกับการพักผ่อน

วันที่สาม...  ดำน้ำชมปะการัง-หินซ้อน-เกาะราวี-เกาะหินงาม-กองหินจาบัง-เกาะอาดัง
07.30 น.บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)เดินทางโดเรือ หางยาว ไปที่ "เกาะหินซ้อน" ให้ท่านถ่าภาพปฏิมากรรมหินที่ตั้งซ้อนทับไว้ได้อ่างสวยงาม และดำน้ำชมปะการัง และเดินทางไป "เกาะราวี" ให้ท่านอิสระกับการเล่นน้ำทะเลที่มีหาดทราขาวสะอาด
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 4)ที่หาดทรายขาว เกาะราวี หลังอาหารเดินทางไปชมปะการังเจ็ดสี ณ "กองหินจาบัง" เป็นจุดชมปะการังอ่อน 7 สีที่สามารถชมได้โดไม่ต้องดำน้ำลึก จากนั้นเดินทางไปที่เกาะหินงาม ชมความงามของหินที่มีความแววาว ซึ่งรวมอู่ที่นี่ที่เดียว และเดินทางสู่เกาะอาดังเดินเท้าเข้าชมน้ำตกตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพิชิตจุดชมวิว "ผาชะโด"เป็นที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล..ในอดีดเป็นจุดที่โจรสลัดใช้ในการส่องหาเรือที่เข้ามาหลบคลื่นลม
16.00 น. กลับถึงเกาะหลีเป๊ะ อิสระกับการพักผ่อน     
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ที่โรงแรม(มื้อที่ 5)

วันที่สี่... เกาะลังกาวี พิพิธภัณฑ์นากมหาเธร์ Under Water World เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมัสสุหรี ช้อปปิ้งตลาดกัวห์ 
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6)         
09.00 น. อำลาเกาะหลีเป๊ะ เดินทางด้วเรือเฟอร์รี่ สู่เกาะลังกาวี
10.30 น. นำคณะสู่ CABLE CAR นำคณะสู่กระเช้าลอฟ้าเทคโนโลีใหม่  ชมทัศนีภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน    จากยอดเขา GUNUANG  MAT CINCANG  ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี  ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะ-รุเตาและหมู่เกาะต่างของจังหวัดสตูล .ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่สถานี  เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ   ORENTEL   VILLAGE   ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น  ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักรสานและของฝากนานาชนิด     12.00 น. อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)
13.00 น. นำคณะเข้าชม โลกใต้ทะเล  Under Water World  ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับปลานานาชนิด  เสมือนท่านอู่โลกใต้ทะเลซึ่งรวบรวมสัตว์น้ำหลากชนิด ชมวิถีสัตว์น้ำจากขั้วโลกเหนือนกแพนกวินตื่นตากับงูอนาคอนด้าจากลุ่มแม่น้ำอเมซอน  และนำท่านเข้า  Shopping  สินค้านานาชนิดที่ห้าง Zon Duty Free อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องาจีน  น้ำหอม  รังนก ฯลฯ
นำคณะนมัสการพระนางมัสสุรี์พระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตรพร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์.....
จากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์และตัวอ่างบ้านโบราณที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย  ชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นอู่วิถีชีวิตสมัที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอู่   ชม หาดทราดำ Black Sand Beack จะอยู่ชาทะเลตอนเหนือของเกาะเป็นหาดทราที่แตกต่างจากบ้านเราโดสิ้นเชิง เพราะเป็นสีดำสนิท และเป็นทราละเอีดด้วที่หาดทราแห่งนี้ก็มีตำนานเกี่วข้องกับ ที่พระนางมัสสุรี์ได้สสาปแช่งพื้นที่เกาะลังกาวีไว้ให้ไม่เหลือความสวยงาม
นำคณะช๊อปปิ้งสินค้า ณ ศูนย์ OTOP โดภาในศูน์มีสินค้ามากมาอาทิเช่น  ผ้าบาติกซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะลังกาวี นอกจากนี้บริเวณภาในศูน์จะมีปติมากรรมจากสินค้าในตำบลต่างมารวบรวมไว้อ่างสวยงาม     นำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อดีตนากรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็น  สถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ   ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อ่างสวยงาม  รวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไท
นำท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกั๊วะ  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้อ่างจุใจ อาทิเช่น เหล้า  บุหรี่  เครื่องครัว  เครื่องสำอาง  น้ำหอม  คริสตัล  ช็อคโกแลต เสื้อผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด   ฯลฯ
18.00 น.    คณะรับประทานอาหารเ็นภัตตาคาร(มื้อที่ 8)
19.00 น.    นำคณะเข้าสู่ที่พัก Bella Vista โรงแรม 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า....ลังกาวี-ดาตารันลัง-ตำมะลัง
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
08.00 น.    นำคณะเดินทางสู่สวนธารณะ เกาะลังกาวีเพลิดเพลินกับบรรากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่าภาพคู่กับ“ดาตารันลัง”  พญานกอินทรี์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก..หรือท่านใดจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกั๊ว ซึ่งมีสินค้ามากมาให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น  น้ำหอม  เครื่องสำอาง   เสื้อผ้า ฯลฯ 
08.30  น. คณะลงเรือท่าเรือกั๊วผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรเดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น.  คณะถึงท่าเรือตำมะลังคณะผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรของไทเดินทางกลับ
11.00 น. ถึงท่าเทีบเรือตำมะลังจากนั้นเดินทางกลับ กทม.แวะรับประทานอาหาร และซื้อของฝาก ตามจุดแวะบริการของฝาก เช่นเค้กเมืองตรัง ไข่เค็มไชยา ของแห้ง ตามอัธยาศัย  23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ

แพ็คเกจทัวร์รวม

1.รถโค้ชปรับอากาศ V.I.P. หรือ รถตู้ V.I.P  จากกรุงเทพ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) Bundhaya Resort  (เกาะหลีเป๊ะ
3. เรือ Speed boat สตูล-หลีเป๊ะ  
4. ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)Bella Vista   (เกาะลังกาวี
5. เรือเฟอร์รี่ หลีเป๊ะ-ลังกาวี  
6. ค่าธรรมเนีมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซี
7. ค่าชูชีพ , หน้ากากดำน้ำ  
8. ดำน้ำชมปะการัง-หินซ้อน-เกาะราวี-เกาะหินงาม-กองหินจาบัง-เกาะอาดัง
9. ค่ามัคคุเทศก์    
10.ประกันภันักท่องเที่ยว 200,000 บาท  
11. ค่าอาหาร 9 มื้อ

คำแนะนำเพิ่มเติม

12 Yr above
2-11 yr
0-2 yr
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น

View

City view Beach ( link or gallery)

Activities

Billiards

Media & Technology

Flat-screen TV, Telephone

Food & Drink

Bar, Snack bar

Internet

free! WiFi is available in all areas and is free of charge.

Parking

No parking available.

Services

Packed lunches, Vending machine (drinks), Vending machine (snacks), 24-hour front desk, Ticket service, Luggage storage, Lockers, Daily maid service, Business centre, Fax/photocopying, Wake Up Service/Alarm Clock

General

Newspapers, Safety deposit box, Non-smoking rooms, Family rooms, Lift, Soundproof rooms, Heating, Non-smoking throughout, Hardwood/Parquet floors, Soundproofing

Languages spoken

English, German

โทรจอง 08-4446-0909

สรุปรายการจอง

ยอดเงินที่ต้องชำระเพื่อยืนยัน ฿0.00
Confirmed